Serbia Khái quát quốc gia

Xéc-bi-a trước đây là một trong sáu nước Cộng hoà thuộc Liên bang Nam Tư , ở Đông - Nam Âu, trên bán đảo Ban- căng, có chung đường biên giới với Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Crô-a-ti-a , Bô-xni-a - - Héc-xê-gô-vi-na, Ma-xê-đôn-ni-a, Mụng-tờ-nờ-grụ và An-ba-ni. Đất nước giàu tài nguyên khoáng sản : than, đồng chì, kẽm, nhôm... …. Thành phần dân

tộc : chủ yêú là người Xéc-bi-a: 66% , người An-ba-ni : 17 %, người Hung-ga-ri: 5% và một số dân tộc khác. Đa số dân cư ở nước này theo đạo Chính thống, còn lại theo đạo Hồi và đạo thiên chúa .

Xéc-bi-a đã ba lần tham gia liên bang Nam Tư :

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày 01/12/1918 , Vương quốc Xéc-bi-a - Crô-a-ti-a - Xlô-ven-ni-a được thành lập (Xéc-bi-a lúc đó bao gồm cả Ma-xê-đô-ni-a, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na và Môn-tê-nê-grô), đây là Liên bang Nam tư lần thứ nhất.

Ngày 29/11/1943 Hội đồng chống phát xít giải phóng Nam Tư (AVNOJ) đã quyết định những vấn đề cơ bản của Nam Tư sau chiến tranh: tự do, bình đẳng giữa các dân tộc, xóa bỏ chế độ quân chủ, lập nước Cộng hòa Liên bang. Ngày này được coi là ngày thành lập Liên bang Nam Tư lần thứ hai.Đến năm 1963 đổi thành CHXHCN Liên bang Nam Tư . Cộng hoà Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô cùng với năm nước khác đã tham gia Liên bang này.

Cuối thập kỷ 90, lần lượt các nước Cộng hòa trong Liên bang Nam Tư : Xlô-ven-ni-a, Crô-a-ti-a, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na và Ma-xê-đôn-ni-a tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên bang Nam Tư. Hai nước Cộng hòa: Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô thoả thuận lập Liên bang Nam Tư mới (4/1992). Đây là Liên bang lần thứ ba. Ngày 04/02/2003, Quốc hội Nam Tư thông qua Hiến pháp mới thành lập Nhà nước Xéc-bi-a và Môn-tê-nê-grô. Nhà nước chung chỉ nắm các lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, còn các lĩnh vực khác do từng nước Cộng hoà đảm nhận và sau ba năm, các nước Cộng hoà trong Liên bang có quyền tuyên bố độc lập .

Ngày 21/05/2006, Môn-tê-nê-grô tổ chức trưng cầu dõn ý tỏch khỏi Xộc-bi-a, Liờn bang Nam Tư mới tan ró thành hai nước riờng biệt Xộc-bi-a và Môn-tê-nê-grô .